Általános Bérleti Feltételek

 1. Bérleti eszközeink (részletesen a bérleti szerződésben ismertetve) használható, tiszta állapotban kerülnek kiadásra. Bérbeadó vállalja, hogy a sátrat meghatározott időpontra biztosítja és a Bérlő által megadott helyszínre szállítja és szereli.
 2. Bérlő a sátor állításához szükséges szakhatósági engedélyeket biztosítja, - kivéve a sátorra, illetve a sátor felállítására vonatkozó engedélyeket - és a terület megközelítéséhez esetlegesen szükséges útvonalengedélyt.
 3. A sátor felállításának helyszínét és az ehhez szükséges rakodási területet a Bérlő az építés kezdésének időpontjára szabaddá és építésre alkalmassé teszi. A helyszín alkalmatlanságából adódó költségek és esetleges késedelmek Bérlőt terhelik.
 4. Bérlő köteles a sátor megfelelő rögzítési feltételeinek biztosítására. Vizestartály alkalmazása esetén gondoskodik a vízellátásról és leeresztési helyről. Az építés megkezdése előtt Bérbeadót informálja földalatti vezetékekről, csatornákról, más építéshez kapcsolódó sajátosságokról. Amennyiben ezt nem teszi meg, egyedül viseli a felelősséget és a felmerülő költségeket káresemény bekövetkeztekor.
 5. Bérlő a sátor felszerelésére alkalmas (sík, döngölt, teherautóval járható) területet biztosít. Bontás után az eredeti állapotot visszaállítja a területen.
 6. Bérlő tudomásul veszi és vállalja, hogy az alábbi előírásokat betartja:
  • biztosítja az építési terület teherautóval való megközelíthetőségét építéskor és bontáskor, ingyenes parkolóhelyet bocsát Bérbeadó fuvarerszközei számára.
  • Magasfeszültségű vezeték alá, illetve azon belüli 20m-es távolságra a sátor felállítását nem tervezi.
  • A sátor tűzveszélyességi fokozata "D" (mérsékelten tűzveszélyes), ezért a benne végzett tevékenységnél az erre vonatkozó szabályok betartása kötelező.
  • A sátor bérleti időszakában a teljes anyagi felelősség a Bérlőt terheli, ezért köteles a sátor őrzéséről gondoskodni, az abban végzett tevékenységről folyamatos információt szerezni, veszélyhelyzet esetén annak megszűntetéséről, a károk elhárításáról gondoskodni, továbbá kár esetén (ide nem értve a sátor minőségi hibájából, illetve felállításából eredő károkat) a teljes anyagi felelősséget viselni. Elemi kár esetén (vihar, villámcsapás, árvíz stb. ) a Bérbevevő részéről a sátor alatt és közvetlen környezetében elhelyezett, ill. ott lévő installációkért, és berendezési tárgyakért, értékekért a Bérbeadó felelősséget nem vállal. Erre a Bérbevevő köteles biztosítást kötni, vagy ennek anyagi terheit viselni, e tárgyban a Bérbeadó felé semminemű követeléssel nem élhet.
  • A bérleti időtartam lejártakor Bérlő a bérleti eszközöket kifogástalan és használható állapotban adja át.
  • Erős szennyeződések, pl. étel-, italmaradékok eltávolításáról gondoskodik. A bérleti eszközök befestése, leragasztása, nyílt tüzelésű berendezés (pl. grillező) használata tilos. Az ezekből fakadó javítási, tisztítási költségeket, cserét megfizeti.
  • Téli időszakban gondoskodik a sátor tetejére hulló hó folyamatos letakarításáról vagy a sátor fűtéséről.
  • Erős, viharos szél esetén, annak kezdete előtt a sátrat be kell zárni. Indokolt esetben (80-100km/h szélerősség) a rendezvényt meg kell szakítani, a sátorban és annak közelében senki sem tartózkodhat. Bérlő ezen döntést írásos nyilatkozatban bírálhatja felül, melyben kötelezi magát a teljes felelősség átvállalására.
  • A tetőszerkezet bárminemű terhelése a Bérlő részéről csak a Bérbeadóval történő előzetes írásbeli egyeztetés után lehetséges!
  • Ezen feltételek be nem tartásából keletkező károkért és balesetekért Bérlő kizárólagosan viseli a felelősséget és költségeket.
 7. Rendkívüli időjárási körülmények (vihar, tartós esőzés, hó, vis major stb), melyek az eszközök építését, bontását befolyásolhatják, akadályoztathatják, továbbá sztrájk, vandalizmus, ki- és behajtási tilalom, tűz és hasonló szerencsétlenségek esetén Bérbeadó jogosult szolgáltatásától elállni, függetlenül a bérleti szerződésben vállaltaktól.
 8. Bérbeadó megfelelő világításról csak akkor köteles gondoskodni, ha erről korábban megállapodtak. A reflektorok lengővilláinak csatlakoztatása és az energiaellátás költségei Bérlő feladata.
 9. Bérlő gondoskodik a szükséges energiaellátásról és elvezetésről (villany, víz) az építés kezdetétől a bontás végéig.
 10. A Bérlő a bérleti tárgyakat saját költségére és kockázatára üzemelteti, fizeti a sátorüzemeltetéssel és fenntartással járó valamennyi járulékos költséget. A szükséges állagmegóvásról, a megfelelő vagyonvédelmi intézkedések megtételéről gondoskodik. Ha szükséges, tűzoltókészülékről, vész- és figyelemfelkeltő jelzések, lámpák meglétéről, üzemeltetéséről. Felelőssége az átadástól az elszállítás időpontjáig terjed.
 11. E szerződés időtartama alatt a Bérlő jogosult a bérleti szerződésben megjelölt tárgyakat kizárólagos joggal birtokolni és használni, de a tárgyakat nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. A Bérlő az e szerződésből származó jogait és kötelezettségeit csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át harmadik félre.
 12. A Bérlő köteles közölni a Bérbeadóval a bérleti szerződésben felsorolt bérleti tárgyak üzemeltetési, illetve telephelyét, s onnan csak a Bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával távolíthatja el, helyezheti át azokat, illetve módosíthat más módon rajtuk.
 13. A Bérlő a bérleti tárgyakon csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával alkalmazhat olyan módosítást, amely meghaladja a szokásos használat körét, vagy amely a normál kopást meghaladó értékváltozást okoz a tárgy és tartozékai állagában, illetve értékében.
 14. A Bérlő az esetleges káreseményekről azonnal köteles értesíteni a Bérbeadót a +36 30/994-4456 sz. telefonszámon.
 15. A Bérbeadó bármikor ellenőrizheti a Bérlőnél a bérleti tárgyak műszaki állapotát, a helyszínen tájékozódhat az üzemeltetés feltételeiről. Az ellenőrzés feltételeit Bérlő teremti meg. A Bérlő a Bérbeadó kérésére köteles adatokat szolgáltatni a bérleti tárgyakról, azok felhasználásáról.
 16. A Bérlő esetleges fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
 17. Az átadásról és a bontásról szállítólevél/teljesítésigazolás készül.
 18. A pénzügyi feltételek megsértése a szolgáltatás megszűnésével jár.
 19. Ha a bontási időpont a Bérlő hibájából meghiúsul, úgy a költségek őt terhelik.
 20. Bérlő köteles a megrendelt eszközök bérleti díját megfizetni abban az esetben is, ha építéskor a helyszínen derül ki, hogy csak kisebb méret, mennyiség fér el. Építés közben nem változtatható a sátor helye, illetve az áthelyezés többletköltségét Bérlő köteles megfizetni, úgymint az indokolatlan várakozásból, késésből fakadó várakozási időt.
 21. A rendezvényt megelőző 1 héttel történő lemondás esetén 30 %, 3 nappal történő lemondás esetén 50 %, 1 nappal előtte történő lemondás esetén pedig Bérlő 100 % kötbért köteles fizetni.
 22. Vitás kérdésekben Felek elfogadják a Győri Városi Bíróság illetékességét.